Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP MOSiR Ruda Śląska.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-08-08

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-17

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


 

Treści niedostępne:

 • Dokumenty nie mają dowiązanych etykiet tekstowych,

 • Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,


 

Strona internetowa BIP MOSiR Ruda Śląska posiada następujące ułatwienia / udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami:

 •  Możliwość podwyższenia kontrastu (czarne tło),

 •  Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,


 

Ze strony internetowej można również korzystać przy pomocy standardowych skrótów klawiaturowych takich jak:

 • (CTRL) oraz (+) : powiększenie widoku,

 • (CTRL) oraz (-) : pomniejszenie widoku

 • (CTRL) oraz (O) : powrót do ustawienia początkowego.


 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

 • Data kolejnego przeglądu deklaracji: do 31 marca każdego roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Dyrektor MOSiR Ruda Śląska lub osoba przez niego wyznaczona,

 • E-mail: info@mosir.rsl.pl

 • Telefon: 32 248 66 54


 

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


 

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.


 

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor MOSiR Ruda Śląska lub osoba przez niego wyznaczona,

 • E-mail: info@mosir.rsl.pl

 • Telefon: 32 248 66 54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/


 

Dostępność architektoniczna

Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej:

 1. Hala widowiskowo-sportowa – ul. Kłodnicka 95, Halemba,

 2. Hala sportowa – ul. gen. Hallera 16B, Nowy Bytom,

 3. Hala sportowa – ul. Bytomska 13, Orzegów,

 4. Basen kryty – ul. Chryzantem 10, Ruda,

 5. Basen kryty – ul. Pokoju 13, Nowy Bytom,

 6. Basen kryty – ul. Oświęcimska 90, Kochłowice,

 7. Kąpielisko letnie – ul. Ratowników 2, Nowy Bytom,

 8. Ośrodek sportowy – stadion lekkoatletyczny – ul. Czarnoleśna 14, Nowy Bytom,

 9. Ośrodek sportowy Burloch Arena – ul. Bytomska 15, Orzegów.


 

Budynek administracji MOSiR Ruda Śląska przy ul. Gen. Hallera 14a w Nowym Bytomiu:

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów lub interesantów dostępne jest jedno wejście (wejście główne) – od strony kompleksu sportowego „ORLIK” (drzwi otwierają się ręcznie (trzeba nacisnąć przycisk na domofonie), które zapewniają swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych (do wejścia prowadzi miejsce utwardzone).

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze i schody są dostępne oraz mają odpowiednią szerokość.

Budynek nie posiada windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko holl. Do biur znajdujących się na pierwszej kondygnacji można dojść jedynie schodami. Przycisk obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru po lewej stronie od wejścia głównego i jest oznakowany.

W budynku brak toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Wewnątrz budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych oraz słabosłyszących.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

Administracja MOSiR posiada własny parking. Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności ze szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej nie dysponuje tłumaczem języka migowego.

Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.

W zakresie dostępności architektonicznej:

1. Hala widowiskowo-sportowa – ul. Kłodnicka 95, Halemba

 • ostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów obiektu dostępne są trzy wejścia, w tym dwa zapewniające dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnością ruchową (do wejścia głównego prowadzi podjazd, druga alternatywa to winda). W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i od barier pionowych (komunikacja pionowa z windą z dostępem na każdą kondygnację oraz urządzenie z napędem elektrycznym tzw. platforma dla osób niepełnosprawnych z możliwością poruszania się z poziomu holu głównego do poziomu parkietu hali). W budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych na poziomie parkietu hali od strony korytarza.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku zastosowano rampę podjazdową, platformę na schodach dla osób niepełnosprawnych oraz windę, ale brak innych urządzeń głosowych i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych oraz słabosłyszących.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

Obiekt zapewnia osobom niepełnosprawnym miejsca parkingowe – 5 miejsc postojowych oznakowane znakiem poziomym, pionowym oraz kolorem niebieskim, które znajdują się przy hali od strony obiektu - Aquadrom.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności ze szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Obiekt nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.


 

2. Hala sportowa – ul. gen. Hallera 16B, Nowy Bytom

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

W obiekcie dostępne są dwa wejścia dla klientów, w tym dwa zapewnia dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami dla osób niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Przestrzenie komunikacyjne budynku częściowo wolne od barier poziomych (dostępny tylko poziom parkietu boiska). W budynku brak toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Wewnątrz budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych oraz słabosłyszących.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności ze szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Obiekt nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.


 

3. Hala sportowa – ul. Bytomska 13, Orzegów

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

W obiekcie dostępne są dwa wejścia dla klientów, w tym dwa zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami dla osób niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Przestrzenie komunikacyjne budynku częściowo są wolne od barier poziomych (dostępny tylko poziom parteru). W budynku brak toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Wewnątrz budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych oraz słabosłyszących.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

Obiekt zapewnia osobom niepełnosprawnym miejsca parkingowe - 1 miejsce postojowe oznakowane znakiem poziomym oraz pionowym.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności ze szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Obiekt nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a


 

4. Basen kryty – ul. Chryzantem 10, Ruda

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Obiekt dla klientów dostępne jest jedno wejście, które zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami dla osób niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Przestrzenie komunikacyjne budynku są częściowo wolne od barier poziomych oraz pionowych (dostępna jest winda). W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Wewnątrz budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych oraz słabosłyszących.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

Wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności ze szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Obiekt nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.


 

5. Basen kryty – ul. Pokoju 13, Nowy Bytom

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

W obiekcie dla klientów dostępne jest jedno wejście, które zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Przestrzenie komunikacyjne budynku częściowo wolne od barier poziomych, brak windy. W obiekcie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku zastosowano rampę podjazdową, ale brak innych urządzeń głosowych i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych oraz słabosłyszących.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

Przy obiekcie wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności ze szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Obiekt nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.


 

6. Basen kryty – ul. Oświęcimska 90, Kochłowice

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

W obiekcie dla klientów dostępne jest jedno wejście, które zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Przestrzenie komunikacyjne budynku częściowo wolne od barier poziomych, brak windy. W obiekcie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku zastosowano rampę podjazdową, ale brak innych urządzeń głosowych i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych oraz słabosłyszących.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

Przy obiekcie wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności ze szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Obiekt nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.


 

7. Kąpielisko letnie – ul. Ratowników 2, Nowy Bytom

Poruszanie się na terenie kompleksu kąpieliska letniego umożliwiają alejki z kostki brukowej oraz podjazd tzw. rampa dla osób niepełnosprawnych. Na terenie ośrodka dostępna jest przebieralnia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do ośrodka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren ośrodka z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do ośrodka z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności ze szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Przy obiekcie wyznaczono 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.


 

8. Ośrodek sportowy – stadion lekkoatletyczny – ul. Czarnoleśna 14, Nowy Bytom

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Obiekt dla klientów dostępne jest jedno wejście, które zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami dla osób niepełnosprawnością ruchomą. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na trybunach przewidziano miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Wewnątrz budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych oraz słabosłyszących.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

Obiekt zapewnia osobom niepełnosprawnym miejsca postojowe - 3 miejsca postojowe oznakowane znakiem poziomym, pionowym oraz kolorem niebieskim.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności ze szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Obiekt nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.


 

9. Ośrodek sportowy BURLOCH ARENA – ul. Bytomska 15, Orzegów

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Obiekt dla klientów dostępne jest jedno wejście, które zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami dla osób niepełnosprawnością ruchomą. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Przestrzenie komunikacyjne budynku częściowo wolne od barier poziomych. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Wewnątrz budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych oraz słabosłyszących.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak ograniczeń. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności ze szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Obiekt nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.